Vakıf, tarih boyunca süregelmiş yardımlaşma ve dayanışma duygusunun, sevginin, kardeşliğin, Allah için vermenin, fedakârlığın ve yardımlaşmanın bugünkü manada kurumsallaşmış halidir. O halde vakıf tüm insanlığın mutluluğunu amaçlayan bir sistemler bütünüdür. Vakfın sebebi; Allahü teâla'nın rızasını talep etmektir. Vakıf hâdisesi, Allahü teâla'ya iman ve hesap gününe hazırlanma şuuru ile yakından alakalıdır. Sevgili Peygamberimiz “sallallahü aleyhi vesellem” bir hadîs-i şerîflerinde: "Âdemoğlu öldüğü zaman, amel defteri kapanır. Üç kimse bundan müstesnadır. Devamlı sadaka (sadaka-i câriye) meydana getirenler, topluma yararlı bir ilim (eser) bırakanlar ve kendisine hayır dua eden hayırlı çocuk bırakanlar" buyurmuştur.

 

Osmanlı Vakfı'nın Faaliyetleri

  • Her türde ve her lisanda ilmî, tarihî, dinî ve edebî eser basmak, neşretmek , karşılıklı ve karşılıksız dağıtmak ve bu nev'i neşriyata, neşriyat yapan gerçek ve tüzel kişilere aynî ve nakdî yardımda bulunmak, gazete,kitap,dergi ve broşür neşretmek , kitapevleri,  yayın evleri açmak ve işletmek,
  • Mesleki eğitim kursları açmak, yurt içi ve yurt dışı seminerler, paneller,açık oturumlar,konferanslar tertip ederek bilim adamlarını ve konularında uzman kişileri davet etmek,getirmek,gerekli harcamaları yapmak,
  • Fikir ve sanat eserleri sahiplerine, ilim ve sanat adamlarına, belirli keşiflerde bulunanlara, tıbbî alanda yeni teşhis ve tedavi metodu bulanlara gerekli teşvik,ödül ve yardımda bulunmak,
  • Çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunmak, organize etmek ve bu çeşit faaliyetlere yardımcı olmak,
  • Sosyal medya ve internetten istifade ederek her türlü yazılı,sesli ve görüntülü paylaşımlarda/faaliyetlerde bulunmak,
  • Vakfımızla aynı veya benzer amaçlı olan yurt içi ve dışındaki her türlü vakıf,işletme , eğitim-öğretim kurumu ve derneklerle işbirliği yapmak,
  • Cami, aşevleri, hastaneler, poliklinikler ve diğer sağlık kuruluşlarını açmak, yapmak, devralmak ,devretmek, işletmek. Yurt içi ve yurt dışında bu sağlık birimlerini yaygınlaştırmak, kalifiye elemanlarla donatmak,
  • Vakfın amacına ve büyümesine yönelik her türlü işleri yapmak,her türlü hayır işlerinde bulunmak,fakirlere yardım etmek,tarihi ve kültürel mirası ihya etmek,
  • Oluşturacağı her türlü projeler yardımıyla ihtiyaç sahibi kişilere gıda,giyecek,temel sağlık hizmetleri yardımında bulunmaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azerbeycan Cd. Huzur Mah. No:4 B Kat:31 SKYLAND / Sarıyer – İSTANBUL
+90 212 468 60 00